Beirut

Charles Malek Ave.,
Ashrafieh,
Tabaris 812 Bldg.,
PO Box 11-8483,
Beirut,
Lebanon
961 1 33 76 66

Joe Ayache

Porter Novelli Network Partners - Impact Porter Novelli
Porter Novelli
Charles Malek Ave.,
Ashrafieh,
Tabaris 812 Bldg.,
PO Box 11-8483,
Beirut,
Lebanon