Porter Novelli

Guangzhou

3406B Room G Tower GT Land Plaza,
Tianhe District,
Guangzhou,
China 510000

Howard Jiang

Porter Novelli Network Partners - Utop Public Relations
Porter Novelli
3406B Room G Tower GT Land Plaza,
Tianhe District,
Guangzhou,
China 510000