Porter Novelli

Italy


OmnicomPublicRelationsGroup
Via Privata Leto Pomponio,
3/5,
Milano,
Metropolitan City of Milan,
Italy

+39 02 6241 1911

Omnicom Public Relations Group

Porter Novelli

OmnicomPublicRelationsGroup
Via Privata Leto Pomponio,
3/5,
Milano,
Metropolitan City of Milan,
Italy